Održivost i emisije

Održivost

U razvoju svojih proizvoda Security People Inc. dba Digilock prvenstveno se rukovodi ciljem smanjenja ili eliminacije otpada i uporabe neobnovljivih izvora. Digilock proizvodi prolaze testiranje treće strane kako bi se osiguralo da proizvodi zadovoljavaju odredbe direktive RoHS i uredbe REACH.

Radi usklađenosti s direktivom RoHS, proizvodi za brave Digilock ne sadrže namjerno dodane teške metale kao što su olovo, živa, kadmij, heksavalentni krom, PBB i PBDE iznad maksimalnih koncentracija i iznimki sadržanih u prilogu Direktive 2011/65/EU. + Direktiva 2015/863.

TvarMaksimalna vrijednost
Kadmij (Cd)100 ppm (0,01 %)
Olovo (Pb)1000 ppm (0,1 %)
Živa (Hg)1000 ppm (0,1 %)
Heksavalentni krom (Cr6+)1000 ppm (0,1 %)
Polibromirani difenil eteri (PBDE)1000 ppm (0,1 %)
Polibromirani bifenili (PBB)1000 ppm (0,1 %)
Bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP)1000 ppm (0,1 %)
Butil benzil ftalat (BBP)1000 ppm (0,1 %)
Dibutil ftalat (DBP)1000 ppm (0,1 %)
Diizobutil ftalat (DIBP)1000 ppm (0,1 %)

Radi usklađenosti s uredbom REACH, proizvodi za brave Digilock ne sadrže namjerno dodane tvari koje izazivaju najveću zabrinutost (SVHC) u količini većoj od 0,1 % po težini, kako je navedeno na popisu Europske agencije za kemikalije (ECHA) prema odredbama Uredbe (EZ) br. 1907/2006. Europskog parlamenta i vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) prema ECHA 20/12/2010. Uz to, tvrtka Digilock koristi recikliranu i reciklabilnu ambalažu kako bi značajno smanjila kruti otpad. Digilockova skladišta i uredi koriste materijale koji su obnovljivi, povećavaju produktivnost radnika i potiču brigu o okolišu.

Emisije

Emisije stakleničkih plinova 2022
Izračunato prema organizacijskoj granici operativne kontrole stakleničkih plinovametričkih tona C02e% ukupnog otiska
Emisije opsega 1Emisije opsega 1 izravne su emisije stakleničkih plinova (GHG) koje nastaju iz izvora koji su pod kontrolom ili u vlasništvu organizacije (npr. emisije povezane sa sagorijevanjem goriva u kotlovima, pećima, vozilima).114.9615%
Emisije opsega 2Emisije opsega 2 uključuju emisije iz električne energije i drugih izvora energije kupljenih od vašeg lokalnog komunalnog poduzeća koji ne izgaraju na lokaciji. Primjeri uključuju struju, paru i hlađenu ili toplu vodu. Kako bi proizvela ovu energiju, komunalna poduzeća sagorijevaju ugljen, prirodni plin i druga fosilna goriva, ispuštajući pritom ugljični dioksid, metan i dušikov oksid.677.205385%