Duurzaamheid en emissies

Duurzaamheid

Security People Inc. dba Digilock ontwikkelt zijn producten met het primaire doel om het gebruik van niet-hernieuwbare bronnen en afval te minimaliseren of te elimineren. Digilock-producten ondergaan tests van derden om ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan RoHS- en REACH-richtlijnen.

Ten aanzien van conformiteit met RoHS bevatten Digilock-producten geen opzettelijk toegevoegde zware metalen zoals lood, kwik, cadmium, hexavalent chroom, PBB en PBDE boven de maximale concentraties en met uitzonderingen zoals die staan beschreven in de Bijlage van de RoHS EU-richtlijn 2011/65/EU + RoHS EU-richtlijn 2015/863.

SubstantieMaximumwaarde
Cadmium (Cd)100ppm (0.01%)
Lood (Pb)1000ppm (0.1%)
Kwik (Hg)1000ppm (0.1%)
Hexavalent chroom (Cr6+)1000ppm (0.1%)
Polygebromineerde difenylether (PBDE)1000ppm (0.1%)
Polygebromineerde bifenyl (PBB's)1000ppm (0.1%)
Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)1000ppm (0.1%)
Butylbenzylftalaat (BBP)1000ppm (0.1%)
Dibutylftalaat (DBP)1000ppm (0.1%)
Di-isobutylftalaat (DIBP)1000ppm (0.1%)

Ten aanzien van conformiteit met REACH bevatten Digilock-producten geen opzettelijk toegevoegde Substances of Very High Concern (SVHC - zorgwekkende stoffen) die groter zijn dan 0,1% per gewicht zoals vermeld door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) krachtens de bepalingen van voorschrift (EC) nr. 1907/2006 van het Europese Parlement en van de raad betreffende Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemicaliën (REACH) conform de ECHA 20/12/2010. Daarnaast maakt Digilock gebruik van gerecyclede en recycleerbare verpakkingen om vast afval in hoge mate te verminderen. Magazijnen en kantoren van Digilock maken gebruik van materialen die hernieuwbaar zijn, de productiviteit van werkenden vergroten en het milieu ontzien.

Emissies

Broeikasgasemissie 2022
Berekend onder organisatorische grenzen van operationele controle (GHG)ton C02e% van totale voetafdruk
Emissies van Scope 1Emissies van Scope 1 zijn rechtstreekse emissies van broeikasgas (GHG) uit bronnen die worden beheerd door of het eigendom zijn van een organisatie (bijv. emissies die zijn gerelateerd aan verbranding van brandstof in boilers, ovens, voertuigen).114.9615%
Emissies van Scope 2Emissies van Scope 2 omvatten die van elektriciteit en andere bronnen van energie die zijn gekocht van uw lokale nutsbedrijf die niet op locatie worden verbrand. Voorbeelden hiervan zijn elektriciteit, stoom en gekoeld of heet water. Deze nutsbedrijven gebruiken kool, aardgas en ander fossiele brandstoffen om deze energie op te wekken, waarbij tijdens dit proces kooldioxide, methaan en stikstofoxide worden uitgestoten.677.205385%