Zrównoważony rozwój i emisje

Zrównoważony rozwój

Firma Security People Inc. dba Digilock opracowuje swoje produkty z myślą o zminimalizowaniu lub wyeliminowaniu wykorzystania nieodnawialnych zasobów i odpadów. Produkty Digilock poddawane są testom zewnętrznym w celu zapewnienia, że spełniają one wytyczne RoHS i REACH.

Aby zapewnić zgodność z dyrektywą RoHS, zamki Digilock nie zawierają celowo dodanych metali ciężkich, takich jak ołów, rtęć, kadm, sześciowartościowy chrom, PBB i PBDE powyżej maksymalnych stężeń i z wyjątkami zawartymi w załączniku do dyrektywy RoHS UE 2011/65/UE + dyrektywy RoHS UE 2015/863.

EmisjeWartość maks.
Kadm (Cd)100 ppm (0,01%)
Ołów (Pb)1000 ppm (0,1%)
Rtęć (Hg)1000 ppm (0,1%)
Sześciowartościowy chrom (Cr6+)1000 ppm (0,1%)
Polibromowane etery difenylowe (PBDE)1000 ppm (0,1%)
Polibromowane bifenyle (PBB)1000 ppm (0,1%)
Ftalan bis (2-etyloheksylu) (DEHP)1000 ppm (0,1%)
Ftalan benzylu butylu (BBP)1000 ppm (0,1%)
Ftalan dibutylu (DBP)1000 ppm (0,1%)
Ftalan diizobutylu (DIBP)1000 ppm (0,1%)

W celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem REACH, zamki Digilock nie zawierają celowo dodanych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w ilości przekraczającej 0,1% wagowo, wymienionych przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) zgodnie z ECHA 20/12/2010. Ponadto firma Digilock wykorzystuje opakowania pochodzące z recyklingu i nadające się do ponownego przetworzenia, aby znacznie zmniejszyć ilość odpadów stałych. W magazynach i biurach firmy Digilock wykorzystywane są materiały, które są odnawialne, zwiększają produktywność pracowników i sprzyjają ochronie środowiska.

substancji

Emisje gazów cieplarnianych 2022
Obliczone w ramach kontroli operacyjnej — GHG Granice organizacyjneton C02e% całkowitego śladu węglowego
Zakres 1 emisjiEmisje z zakresu 1 to bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (GHG), które pochodzą ze źródeł kontrolowanych lub będących własnością organizacji (np. emisje związane ze spalaniem paliwa w kotłach, piecach, pojazdach).114.9615%
Zakres 2 emisjiEmisje z zakresu 2 obejmują emisje z energii elektrycznej i innych źródeł energii zakupionych od lokalnego zakładu energetycznego, które nie są spalane na miejscu. Przykłady obejmują energię elektryczną, parę oraz schłodzoną lub gorącą wodę. Aby wytworzyć tę energię, przedsiębiorstwa energetyczne spalają węgiel, gaz ziemny i inne paliwa kopalne, emitując przy tym dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu.677.205385%