Sürdürülebilirlik ve Emisyonlar

Sürdürülebilirlik

Digilock adı altında faaliyet gösteren Security People Inc. ürünlerini geliştirirken birinci amaç olarak yenilenebilir olmayan kaynakların kullanımını ve atık miktarını en aza indirmeyi veya tamamen ortadan kaldırmayı benimsemiştir. Digilock ürünleri, RoHS ve REACH yönergelerine uygun olmalarını sağlamak adına üçüncü taraf testlerine tabi tutulur.

Digilock kilit ürünleri, RoHS uyumluluğu doğrultusunda kurşun, cıva, kadmiyum, heksavalent krom, PBB ve PBDE gibi kasıtlı olarak eklenmiş ağır metalleri maksimum konsantrasyonların üzerinde içermez ve 2011/65/EU sayılı RoHS AB Direktifi + 2015/863 sayılı RoHS AB Direktifi Ekinde belirtilen istisnalara tabidir.

MaddeMaksimum Değer
Kadmiyum (Cd)100ppm (0.01%)
Kurşun (Pb)1000ppm (0.1%)
Cıva (Hg)1000ppm (0.1%)
Heksavalent Krom (Cr6+)1000ppm (0.1%)
Polibromlu difenil eterler (PBDE)1000ppm (0.1%)
Polibromlu bifeniller (PBB)1000ppm (0.1%)
Di (2-etilheksil) Ftalat (DEHP)1000ppm (0.1%)
Bütil Benzil Ftalat (BBP)1000ppm (0.1%)
Dibütil Ftalat (DBP)1000ppm (0.1%)
Diizobütil Ftalat (DIBP)1000ppm (0.1%)

Digilock kilit ürünleri, REACH uyumluluğu doğrultusunda Avrupa Parlamentosu'nun 1907/2006 sayılı Düzenlemesi (AT) ve ECHA 20/12/2010 uyarınca Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) ile ilgili konsey hükümleri kapsamında Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından listelenen kasıtlı olarak eklenmiş Yüksek Önem Arz Eden Maddeleri (SVHC) %0,1'in üzerinde bir oranda içermez. Bunlara ek olarak, Digilock geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir ambalaj malzemeleri kullanarak katı atık miktarını önemli ölçüde azaltır. Digilock depo ve ofislerinde yenilenebilir malzemeler kullanılır, çalışanların verimliliği artırılır ve çevrenin bilinçli kullanımı teşvik edilir.

Emisyonlar

2022 Sera Gazı Emisyonları
GHG Operasyonel Denetim Örgütsel Sınırı kapsamında hesaplanmıştırmetrik ton C02e% Toplam ayak izinin %’si
Kapsam 1 EmisyonlarKapsam 1 emisyonlar, bir kuruluşun kontrolü veya mülkiyeti altında bulunan kaynaklardan salınan doğrudan sera gazı (GHG) emisyonlarıdır (örn. yakıtın kazan, fırın ve araçlarda yanmasıyla ilişkili emisyonlar).114.9615%
Kapsam 2 EmisyonlarKapsam 2 emisyonlar, yerel şebekeden satın alınan ve tesis içinde yakılmayan elektrik ve diğer enerji kaynaklarından salınan emisyonlardır. Bunlara örnek olarak elektrik, buhar ve soğutulmuş ya da sıcak su verilebilir. Şebekeler, bu enerjiyi üretebilmek için kömür, doğal gaz ve diğer fosil yakıtları yakarak süreç içinde karbondioksit, metan ve azot oksit salınıma yol açar.677.205385%